Mysql Kurulumu

tar -zxf /root/mysql-3.23.47.tar.gz
cd mysql-3.23.47
./configure –prefix=/usr/local/mysql –with-charset=latin5
make
make install
cp /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /usr/local/mysql/bin
/usr/local/mysql/bin/mysql_install_db
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql
chown -R root /usr/local/mysql
chown -R mysql /usr/local/mysql/var
chgrp -R mysql /usr/local/mysql
/usr/local/mysql/bin/mysql.server start
cd ..
rm -rf mysql-3.23.47

VMWARE Kurulumu Linux İçin

Merhaba bu yazımda sizlere ücretsiz bir sanallaştırma programı olan vmware 2.0 kurulumundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bir çok sanallaştırma programı bulunmakta fakat bir çoğu ya lisans ücretleri yüzünden yada performans açısından tercih edilmemektedir. Vmware 2.0 ise lisans sorunu olmadan ve kararlı bir yapıda stabil çalışan bir program olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan kurulum aşamasına geçelim

Kurulum işlemlerine başlamadan önce dilerseniz bazı güncellemele r yapalım. Bunun için ssh da yapmanız gereken işlem şu şekilde olmalıdır;

yum -y update

bu işlemin hemen arkasından sırasıyla sunucumuza aşağıdaki paketleri kuralım.

yum -y install gcc

yum -y install kernel-devel

yum -y install kernel-headers

yum -y install xinetd

bu işlemleride tamamladıktan sonra

http://www.vmware.com/freedownload/login.php?product=server20

adresinden Linux platform için olan .tar.gz dosyasını masa üstümüze veya uzakmasa üstü olan bir windows server’a indirelim. Vmware ne yazık ki ssh üzerinden wget komutu ile dosya çekmeye izin vermemektedir.

kurulum için gerekli olan tar.gz dosyasını /usr/local/src dizinine yüklediğinizi varsayarak kurulum anlatımına devam ediyorum ve ssh da yapmanız gereken işlemler şu şekildedir.

cd /usr/local/src

tar xvfz VMware-server-2.0.0-122956.i386.tar.gz

kurulum dosyalarını tar.gz den çıkardıktan sonra

cd vmware-server-distrib/
./vmware-install.pl

işlemlerini yapalım ve kurulum işlemini başlatalım. Kurulum işleminiz başladıktan sonra eğer bu konuda bilginiz mevcut değil ise default değerler ile kurulumu tamamlamanızı tavsiye ederim. Default değerler ile kurulum yapmak için gelen seçeneklere Enter demeniz yeterlidir.

Kurulum tamamlandığında

http://serveripadresiniz:8222 den vmware panelinize ulaşabilirsiniz.

Alıntıdır.

ASP de veri tabanı kullanımı

Web programlama dillerinin en önemli özelliklerinden biri veritabanlaryyla birlikte çaly?abilmesidir. Peki veritabany kullanymy bize ne avantajlar sa?lar?
Veritabanlary tabii ki pek çok alanda kullanylmaktadyr. Ama web üzerinde görülen en yaygyn kullanymy sitelerin güncel bilgilerle doldurulmasydyr. Oldukça geni? bir kapsama alany bulunan veritabanlary, sitelerde arama, ürün kataloglary gibi alanlarda oldukça fazla kullanylyyor. ASP de pek çok veritabanyny desteklemektedir. Bunlar arasynda tabii ki Microsoft SQL server, Access veritabanlary, mySQL, Paradox gibi sisteminizde DSN kaydy bulunan bir çok veritabanyny ba?aryyla kullanabilmektedir. Bu yazy dizimizde ise en çok kullanylan veritabanlaryndan biri olan Access veritabanlary üzerinde çaly?aca?yz. Bunun yanynda SQL server kullananlar için de örneklerimizi verece?iz.

Peki ya gelecek?
ASP’nin gelece?i ?imdiden belirlendi diyebiliriz. Henüz beta uygulamalaryyla kar?ymyza çykan ve Microsoft’un .NET projesi diye adlandyrdy?y, C# dili üzerine kurulmu?, ASP.NET ?imdiden oldukça ba?aryly görünüyor. Henüz beta a?amasynda oldu?u için yine de kesin bir sonuca çykamasak da, ?üphesiz ki günümüzde kullanylan tüm sistemlerden oldukça belirgin bir ?ekilde daha hyzly.

Web programlama dillerinde çaly?ma prensipleri
Yazynyn ba?ynda da belirtti?imiz üzere bir web sitesinin i?leyi?inin en basit açyklamasy Request-Response (Ystek-Yanyt) diyebiliriz. Web browserynyzda bir web adresi yazdy?ynyz anda ba?lamakta olan bu süreç, yine browserynyzyn sa? alt kö?esinde Bitti (Done) yazana kadar ba?ka bir deyi?le sayfanyn tamamy yüklenene kadar devam eder. Bu süreç içerisinde istedi?iniz dökümanyn özelli?ine göre sunucu içinde bir takym i?lemler gerçekle?ir.

Örne?in istedi?iniz döküman bir HTML dökümanyysa (basitçe uzantysy htm veya html ise) sunucu size hiç bir i?lem yapmadan o HTML dökümanyny ekranynyzda görüntülemeniz için “download” etmenize izin verir.

Ama web tabanly çaly?an bir uygulama uzantyly ise (asp, php, aspx, cgi, pl vb) sizin iste?inize göre önce sunucu içerisindeki dosya, sanki siz bir program çaly?tyryyormu?çasyna derlenmeye ba?lanyr. Çykan sonuç size HTML olarak gönderilir. Siz basitçe bir HTML sayfasy görüyormu?sunuz gibi sayfaya bakarsynyz.

ASP de aslynda bir metin dosyasydyr. Fakat sunucuda çaly?tyryldy?ynda içinde < % % > i?aretleri arasyndaki kodlar sunucunun i?leyece?i kodlardyr ve bu kodlaryn sonucu ortaya çykan sonuç ekranynyza yansayacak, siz bu kodlary browserynyzdan göremeyeceksiniz.

ASP için neler gereklidir?

Kesinlikle Windows tabanynda çaly?an bir web sunucusu (IIS) gerekmektedir. Linux altynda da Microsoft’a ait olmayan ASP çaly?tyrdy?yny söyleyen sunucu yazylymlary yapylmy? olsa da, ASP’yi verimli kullanabilmek için Windows ?arttyr diyebiliriz… ASP dosyalarynyn üzerine çift tyklayarak çaly?tyramazsynyz.

Peki evde Internete girmeden ASP’mizi nasyl deneyebilece?iz? Tabii ki kendi makinamyza da IIS/PWS kurarak..

Windows 95/98/ME kullanycylary:
PWS 4.0’y Option Packten bulmalysynyz. Yalnyz Windows 98 kullanycylaryny bir avantajy, Microsoft Windows 98 kurulum CD’sinde PWS klasörü altynda bu yazylymy bulabilirler. Fakat ne yazykki PWS Windows 98 SE (Second Edition – Ykinci Sürüm)’de bulunmamaktadyr.
Windows 95 ve 98 Birinci sürüm kullanycylary ise Internet Explorer 4.0 veya daha üstü (en son sürüm 5.5) kurmak durumundalar.

Windows NT 4.0 Server – NT 4.0 Workstation kullanycylary:
Windows NT 4.0 ile IIS 3.0 gelse de ASP deste?i için NT Option Pack’i download etmeliler. Tabi ki öncelikle Internet Explorer 4.01 veya daha üzerini kurmak gerekiyor.

Windows XP Proffesional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Proffessional ve di?er Windows 2000 sürümleri kullanycylary ise zaten paketlerinin içinden gelen IIS 5.0’y kullanyyorlar. E?er IIS kurulu de?ilse yine Denetim Masasy – Program Ekle/Kaldyr – Windows Bile?enleri (Control Panel – Program Add/Remove – Windows Components )’e girip kurabilirler.

Gerekli Download Adresleri:
Internet Explorer’yn son sürümü için http://www.microsoft.com/windows/ie/default.htm
Windows NT Option Pack (veya PWS için) http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/NT4OptPk/ adresine bakabilirsiniz. (Tam kurulumu 31 Mb’dir.)

Yükleme Sihirbazy (Download Wizard) size hiç bir zorluk çykarmadan download etmenizi sa?layacaktyr. Önemli olan size en yakyn sunucudan indirmenizdir. Geçerli sunuculardan birini seçin ve downloada ba?layyn. E?er hyzynyz size yeterli gelmiyorsa ba?ka sunuculardan birini deneyebilirsiniz.

Php Nedir.?

1. PHP Nedir?
PhP sunucu-tarafly, çarpaz-düzlem ve HTML içine gömülebilir bir betik dilidir. Genel yapy ve yazylym kurallary yönünden C ve Perl dillerine çok yakyn bir dildir. Rasmus Lerdorf tarafyndan hazyrlanan bu dil, kendi web sitesine ba?ly olan ki?ilerin takibini yapylmasy iste?i ile ortaya çykty. Rasmus Lerdorf bu dile ilk ba?ta “Personal Home Page” adyny koydu (çünkü kendi ki?isel web sayfasy üzerinde kullanmy?ty). ?u anda ise PHP sözcü?ü, “PHP: Hypertext Preprocessor” sözcüklerinin ba? harflerinden olu?an kysaltmayla tanymlanmaktadyr.
Rasmus Lerdorf PHP dilini kaynak kodu açyk bir halde 1995 senesinde açyk-kaynak camiasyna kazandyrdy. 1995 senesinden bu yana kyllanymy gün geçtikçe yaygynla?an PHP, ?u anda yakla?yk 10.000.000 web sunucusu tarafyndan kullanmaktadyr (Kasym 2003, Kaynak: Netcraft).

Sunucu-tarafly: PHP betikleri sunucu tarafyndan çaly?tyrylyr (JavaScript dilinin tam tersine) ve çyktysy tarayycynyza gönderilir.
Çapraz-düzlem: PHP, birçok i?letim sistemi üzerinde ve web sunucusu yazylymlaryna adapte olarak çaly?abilmektedir (örne?in, Microsoft Windows üzerinde IIS web sunucusu ile birlikte veya Unix i?letim sistemleri üzerinde Apache web sunucus ile birlikte).
HTML içine gömülebilir: PHP ifadeleri ve fonksiyonlary HTML dökümanlary içine yazylabilir ve çaly?tyrylabilir. Böylelikle dinamik web sayfalary olu?turulabilir. Web sunucusu yazylymy web sayfasy içerisinde PHP diline ait ifadeleri gördü?ünde, bunlary yorumlayyp, çyktysyny HTML ifadeleri yazyly yerlerin arasyna yerle?tirir.

Terimler
sunucu-tarafly server-side
çapraz-düzlem cross-platform
HTML içine gömülü HTML embedded
betik script
açyk-kaynak camiasy open-source community
tarayycy browser

Windows 2000 ve üzeri DNS sorunu düzeltme

Bu Ders size Yeteri kadar Bilgiyi emin olun verecektir.

Windows 2000 ‘de DNS
DNS (Domain Name System) , host isimlerinin (örneğin www.turkmcse.com) IP adreslerine çözümleme işini yapar.Bu işlem ,hatırlanması zor olan IP adreslerini ezberlemek yerine ,daha kolay olan ve hafızada daha da kalıcı yer eden host isimlerinin kullanımına izin verir.
Windows 2000 ‘in Active directory özelliğini kullanacaksanız ,yani bir domain oluşturacaksanız ,networkünüzde mutlaka bir DNS server olmalıdır. Bu DNS server’ı Active Directory’nin kurulumu sırasında kurabileceğiniz gibi ,Active Directory kurulumunu başlatmadan önce bir member server(üye sunucu) üzerinr bir DNS kurarak da Active Directory kurulumunu başlatabilirsiniz.

Peki neden DNS ile Active Directory birbiriyle bu kadar ilişki içerisinde? Birincisi Active Directory ,DNS ‘deki hiyerarşik isimlendirme standardını kullanır. İkincisi ise Active Directory istemcileri ,Domain Controller ‘ları ve Active Directory ‘deki kaynakları bulmak için DNS’i kullanırlar.

DNS ,domain name space olarak adlandırılan hiyerarşik yapıyı kullanır. Bu yapıda bir root domain vardır ve (.) şeklinde ifade edilir. Bu root domain altında top-level domain olarak adlandırılan com ,edu,gov gibi domainler vardır. Bu top-level domainlerin altında ise second-level domainler vardır. Örneğin turkmcse gibi. Gerçekte second-level domainler top-level domainlerin bir alt domainleridir.Örneğin turkmcse.com gibi. Eğer şirketiniz internete bağlanmayacaksa istediğiniz domain adını kullanabilirsiniz. Fakat şirketiniz internete bağlanacaksa kendi domain isminizi register etmeniz gerekecektir.

Windows 2000’de DNS’i anlatmadan önce DNS ‘deki zone (bölge) kavramını açıklayalım. Zone, bir DNS domaininin veya bir DNS domaini ve bunun alt domainlerine ait bilgilerin tutulduğu veritabanıdır. Bu dosya özel text dosyadır ve ‘zone file’ olarak bilinir. DNS Server servisi kurulduğunda varsayılan olarak hiçbir zone tanımlı değildir. Bu bölgeleri sizin oluşturmanız gerekir. Bir DNS server’da birden fazla zone olabilir. Ayrıca bir zone dosyası birden fazla DNS Server ‘da olabilir.Bu da hem hata toleransı hem de load balancing sağlar.

Bir DNS Server içerdiği zone tiplerine göre değişik roller üstlenebilir. Şimdi sırasıyla bu rolleri inceleyelim.

· Primary Name Server : Bu tür DNS server’da host ismi –IP eşlemelerinin tutulduğu bir zone dosyası bulunur. Bu server’da zone dosyasının asıl kopyası bulunur.Eğer zone içindeki datalar üzerinde bir değişiklik yapılacaksa bu değişiklik primary name server üzerinde yapılmalıdır.

· Secondary Name Server :Bu tür DNS Server’lar zone bilgilerini Primary Name Server’dan alırlar. Bu tür bir DNS Server kullanmanın başlıca faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

1. Hata Toleransı.
2. Uzak kullanıcıların isim çözümleme işlemlerini hızlandırmak.
3. Primary Name Server’ın yükünü azaltmak.

· Master Name Server : Bu tür DNS server’ın görevi zone bilgilerinin Secondary DNS Server’a kopyalamaktır. Bu server Primary veya Secondary Name Server olabilir.

· Caching –Only Server : Bu tür DNS sunucuda herhangi bir zone dosyası tutulmaz. Bu server istemcilerden gelen host ismi- IP sorgularını çözer ve kendi cache’inde saklar. Daha sonra aynı host ismni için tekrardan bir istek gelirse asıl DNS sunucuya başvurmadan IP bilgisini kendi cache’ inden istemciye yollar. Bu bilgiler cache ‘de belli bir TTL (Time –To- Live) zamanı boyunca tutulur ve daha sonra cache’den silinir.

· Forwarder : Bu tür DNS Server’lar şirket içindeki DNS server’lardan gelen harici DNS sorgularını çözümlemek için kullanılırlar.

Bunun haricinde DNS server’larda kullanılabilecek zone tipleride şunlardır.

· Standart Primary : Bu zone tipinde ,DNS kayıtları özel formatlı bir text dosyada saklanır.

· Active Directory Integrated : Bu zone tipinde ,DNS kayıtları Active Directory veritabanında tutulur ve Active Directory replikasyonunu kullanarak replike olurlar.

· Standart Secondary :Bu zone ,Standart Primary zone dosyasının bir kopyasıdır.Zone dosyasının Secondary DNS server’a kopyalanması işine ‘zone transfer’ adı verilir.

Şimdi’de sıra Windows 2000’de DNS server kurulumuna geldi. DNS server’ın kurulacağı bilgisayardaki işletim sistemi Windows 2000 Server veya Advanced Server olmalıdır. Yani Windows 2000 Professional’a DNS server servisini kuramazsınız. Windows 2000’deki DNS server servisi dinamik güncelleme özelliğine sahiptir. Böylece istemci veya serverlar kendi host isim ve IP adreslerini kendileri DNS server’a kaydedebilir, güncelleyebilir. DNS’in eski versiyonlarında bu işlemleri gerçekleştirmek için böyle bir mekanizma yoktu. Yani tüm bu host ismi –IP eşlemeleri DNS Server’a elle girilirdi.

Windows 2000’de DNS Server servisini yüklemek için Control Panel’den Add/Remove Programs uygulaması çalıştırılır. Ardından açılan pencereden ‘Add/Remove Windows Components’ seçilir. Karşımıza çıkan pencereden ‘Networking Services’ seçeneği seçilerek ‘Details’ butonuna basılır. Burada Domain Name System (DNS) işaretlenerek windows 2000 DNS Server servisinin kurulumuna başlanır.

Kuruluma başlamadan önce dikkat edilemsi gereken önemli bir şey de DNS server servisinin kurulacağı bilgisayarın IP adresinin statik olmasıdır. Yani bu bilgisayar IP adresini herhangi bir DHCP sunucudan almamalıdır.

DNS Server servisi kurulduktan sonra sıra bu DNS Server’ın konfigüre edilmesine geldi. Bunu gerçekleştirmek için Administrative Tools ‘dan DNS ‘i çalıştırıyoruz ve karşımıza aşağıdaki ekran çıkıyor.
http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek2.jpg

Bu ekran henüz DNS Server’ımızı konfigüre edilmedigini gösteriyor. Fakat DNS Server ‘ı konfigüre etmeden önce DNS Server’ın kendisini kendisine DNS istemci olarak tanıtmalıyız. Bu işlemi gerçekleştirmek için masaüstündeki My Network Places ikonunun üzerine mous ile sağ tıklayıp açılan menüden Properties ‘i tıklıyoruz.Açılan pencereden Local Area Connection ikonunun üzerine mous ile sağ tıklayıp açılan menüden Properties’i tıklıyoruz. Karşimıza network ile alakalı ayarların yapıldığı bir pencere çıkıyor.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek3.jpg

Bu penceredeki seçeneklerden Internet Protocol (TCP/IP ) seçeneğini tıklayıp alttaki Properties butonuna basarsak karşımıza DNS Server’ın adresini girebileceğimiz bir pencere çıkar.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek4.jpg

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sıra network’teki root server’ı belirlemeye geldi. Dns Server’ın fonksiyonlarının doğru çalışabilmesi için bir root server tanımlamak gerekir. Eğer kurduğunuz DNS Server ,ağınızdaki ilk DNS Server ise bu server aynı zamanda root server olarak konfigüre edilir. DNS’de herhangi bir zone tanımlamadan önce mutlaka root server ayarının yapılmış olması gerekir.

Şimdi DNS Server için root server ayarını yapalım.Şekil 2 ‘de görülen ekrandaki sağ tarafta bulunan server’ın üzerine sağ tıklayıp açılan menüden ‘ Configure the server ’ seçenegini seçelim. Bu seçeneği seçtiğimizde karşımıza root server tanımlamalarında bize yardımcı olacak ‘Configure DNS Server Wizard’ sihirbazı çıkar.Next butonuna tıkladığımızda karşımıza Şekil 5 ‘deki ekran çıkar. Bu ekrandaki ‘This is the first DNS server on this network’ seçeneğini seçerseniz bu DNS server networkünüzdeki root server olur.Eğer networkünüzde root server varsa o zaman ‘One or more DNS servers are running on this network’ seçeneğini seçerek alttaki IP address kısmına bu root server’ın IP adresini girmelisiniz. Bizim örneğimizde kurduğumuz DNS Server networkumuzdeki ilk DNS Server olduğu için birinci seçeneği seçip Next butonuna basarak devam ediyoruz.Bir sonraki ekranda bize ,bir ‘forward lookup zone‘ oluşturmak isteyip istemediğimizi soruyor.Biz bu aşamada bir zone oluşturmak istemediğimiz için alttaki seçeneği seçip Next butonuna basıyoruz.Böylece DNS server
’ın root server ayarını yapmış oluyoruz.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek5.jpg

Network’deki root server’ı belirledikten sonra sıra DNS Server’ı konfigüre etmeye geldi. Administrative Tools ‘dan DNS ‘i çalıştırın. Şekil 2 ‘deki ekranla karşılaşırsınız. Burada server’ın üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Properties’i seçin .Karşınıza Şekil 6’da görülen altı sekmeli bir pencere çıkar.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek6.jpg

Şimdi Interface sekmesindeki seçeneklere değinelim.Aslında buradaki seçenekler DNS ‘in kurulu olduğu bilgisayarda birden fazla IP adresi varsa bir anlam ifade ediyor. Şöyle ki ,eğer DNS Server bilgisayarında birden fazla IP adresi varsa ve biz bu IP adreslerinin tümüne gelen DNS sorgularının bu DNS Server tarafından cevaplandırılmasını istiyorsanız o zaman ‘All IP addresses’ seçeneğini seçin. Yok eğer ben sadece DNS Server ‘ın şu IP adreslerine gelen sorguların DNS Server tarafından cevaplandırılmasını istiyorum diyorsanız o zaman ‘Only the following IP addresses’ seçeneğini seçerek IP address kısmına bu IP adresini yazın.

Forwarders sekmesinde ise DNS Server’ın isim çözümleme işlemi için başka bir DNS Server kullanıp kullanmayacağını belirleyebilirsiniz. Eğer Forwarder DNS Server kullanılacaksa bu DNS Server’ların IP adreslerini girebilirsiniz.Birden fazla Forwarder Server kullanılıyorsa bunların sıralamasını da bu pencereden ayarlayabilirsiniz.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek7.jpg

Bu pencereden ‘Enable forwarders’ seçeneğini seçerseniz aşağıdaki ‘Do not use recursion’ seçeneği de seçilebilir hale gelir. Bu seçeneği seçerseniz DNS Server’ın Forwarder server’lar tarafından çözülemeyen isimleri root server’a sormasını engellersiniz.
Advanced ekmesine tıkladığınızda Şekil 8 ‘deki ekranla karşılaşırsınız. Bu pencerede DNS server’ın versiyon numarasını görebilirsiniz. Ayrıca pencereden server seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz. Şimdi sırasıyla bu seçeneklere teker teker değinelim.

· Disable recursion : Bu seçenek seçilirse DNS Server’ın bir ismiçözümlemek için diğer DNS server’lara başvurmasını engellemiş olursunuz.

· BIND secondaries :Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve zone’ların Master DNS ‘den Secondary DNS Server’a hızlı bölge transfer formatı(fast zone trasfer format) kullanılarak taşınmasını sağlar.

· Fail on load if bad zone data :Bu seçenek seçilirseDNS Server zone dosyasındaki hataları algılar , bu hataların loglarını tutar ve hata içeren zone dosyalarını kullanmaz. Fakat varsayılan olarak Windows 2000 DNS ‘ler hata içeren zone dosyalarını kullanır.

· Enable round robin : Varsayılan olarak seçili olan bu özellik Windows 2000’in ‘load balancing ‘ özelliğini kulllanarak aynı isime sahip fakat IP adresleri farklıolan birden fazla server arasında yük dağılımını sağlamak için kullanılır. Örneğin şirketinizin web server’ı gün içinde çok hit alıyor ve bu da doğal olarak server’ınızı çok yoruyor ve performansını azaltıyorsa o zaman aynı özelliklere sahip ve aynı web içeriğini içeren aynı adlı bir web server daha kurarak yükün bu iki server’a dağılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer DNS server’da bir host ismi için birden fazla kayıt varsa ve bu seçenek seçili ise istemcilerden gelen her DNS sorgusunda farklı bir IP adresi gönderilir ve böylece yük dağılımı sağlar. Bu seçenek seçili değilse DNS server,aynı host ismi için birden fazla kayıt girilmiş ve bu kayıtlara ilişkin bir sorgu olursa o zaman kayıtlar arasında bulduğu ilk kaydı istemciye yollar.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek8.jpg

Enable netmask ordering : Bu seçenek birden fazla netwrok kartı olan bilgisayarlara ilişkin sorguların DNS Server tarafından nasıl çözümleneceğini belirler. Şöyle ki ,eğer bu seçenek seçili ise DNS server kendisine bu tür bir bilgisayara ilişkin bir sorgu geldiğinde gelen sorguyu bu bilgisayarın istemciyle aynı networkte bulunan IP adresini göndererek cevaplar. Eğer bu seçenek seçili değilse DNS server istemcilerin sorgularına cevap vermek için round robin’i kullanır.

· Secure cache against pollution : Bu seçenek DNS Server’ın cache’inde ne kadar bilgi tutacağını belirler. Normalde sorgulara verilen tüm cevaplar cache’de tutulur. Eğer bu seçenek seçili değilse sadece son sorguya ait bilgiler cache’de tutulur.
Bu penceredeki DNS Server’la alakalı diğer ayarlarada bir göz atalım.’Name checking’ kısmındaki seçenekler ile manuel olarak girilen DNS kayıtlarının DNS Server tarafından nasıl kontrol edileceğini belirleyebilirsiniz. Burada seçebileceğiniz seçenekler Strict RFC(ANSI), Non-RFC(ANSI) ve Multibyte(UTF8).’ Load zone data on startup ’ kısmındaki seçenekler ile DNS Server servisinin başlaması sırasında başlangıç bilgilerini nereden alacağını belirleyebilirsiniz. ‘ Enable automatic scavenging of stale records ’ ise DNS Server’ın zone içindeki kayıtların arasında ne kadar önce girilmiş kayıtların silineceğini belirtir. Bu seçeneği seçtiğinizde bir kaydın eski olarak kabul edilip silinmesi için geçmesi gereken zamanı belirleyeceğiniz kısım aktip olur. Varsayılan zaman aralığı yani DNS ‘de bir kaydın eski olarak kabul edilebilmesi için geçmesi gereken zaman yedi gündür. Ayrıca server için yapılan bu ayarın ,bu server’daki tüm zone ‘lar için ayrı ayrı yapılması gerekir.

Root Hints tabında ise bu DNS Server’ın isim çözümleme için hangi DNS Server’lara başvurduğunu gösteren bir liste mevcuttur. Bu listeye Add butonuna basarak DNS Server ekleyebilir ,Remove butonuna basarak bu DNS serverlardan istediğinizi kaldırabilirsiniz.Şekil 9 ‘da bu sekmeye tıkladığınızda karşınıza çıkacak pencereyi görebilirsiniz. Eğer DNS Server’ınız bir root server ise bu liste aktif değildir.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek9.jpg

Logging sekmesine tıkladığınızda karşınıza Şekil 10 ‘daki pencere çıkar.Bu pencerede DNS ile alakalı loglarının tutulmasını istediğiniz olayları belirleyebilirsiniz. Daha sonra bu olayları Event Viewer ‘daki DNS Server’ı seçerek izleyebilirsiniz. Varsayılan olarak DNS ile alakalı hiçbir olayın log’u tutulmaz.

Monitoring sekmesine tıkladığınızda ise karşınıza Şekil 11 ‘deki pencere çıkar. Bu penceredeki seçenekleri kullanarak DNS Server’ı test ederker ne tür sorgu kullanılacağını belirleyebilirsiniz. ‘ A simple queryagainst this DNS Sever ’ seçeneğini seçerseniz Test Now butonuna bastığınızda bir test sorgu oluşturulur ve bu sorgu sadece o DNS Server tarafından diğer DNS Server’lara başvurnadan çözümlenmeye çalışılır. Eğer alttaki recursive query ‘i seçerseniz bir test sorgu oluşturulur ve bunu çözmek için DNS Server diğer DNS Server’lara başvurabilir.

Eğer siz kurduğunuz DNS server’ı bir root server kullancak şekilde konfigüre etmişseniz kurmuş olduğunuz DNS server ‘ Caching –Only ’ server olacaktır.

Tüm bu ayarları anlattıktan sonra sıra gelgi zone tanımlamaya. DNS Server’a kayıt girmeden önce mutlaka bir zone tanımlamasının yapılması gerekir. Forward lookup zone dosyasında host ismi–IP adresi eşlemeleri tutulurken ,Reverse lookup zone dosyasında ise IP adresi–host ismi eşlemeleri tutulur. İlk olarakbir standart primary zone oluşturarak işe başlayalım. Administrative Tools’dan DNS’i çalıştıralım. Karşımıza çıkan ekrandaki DNS server’ın yanında bulunan + işeretine tıkladığınızda Forward lookup zones ve Reverse lookup zones adlı iki klasör karşınıza çıkar.Forward lookup zones klasörünün üzerine mouse ile sağ tıklayın ve açılan menüden ‘New zone ’ seçeneğini seçin.(Şekil 12)

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek10.jpg

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek11.jpg

Karşınıza yeni bir zone oluşturmak için size yardımcı olacak bir sihirbaz çıkacaktır.Bu sihirbazın hoşgeldiniz ekranını Next butonuna basarak geçtiginizde karşınıza oluşturmak istediğiniz zone tipine seçmenizi isteyen bir pencere çıkacaktır (Şekil 13).

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek12.jpg

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek13.jpg

Buradaki seçeneklerden Active Directory integrated seçeneğinin aktif olması için bilgisayarınızda Active Directory’nin kurulu olması gerekir.Bu pencereden Standart Primary’i seçip Next butonuna basalım. Bu sefer karşımıza zone adını gireceğimiz Şekil 14’deki pencere çıkar.Burada zone adını yazdıktan sonra Next butonuna basarsanız karşınıza bu seferde zone için kullanılacak dosyayı belirtmenizi sağlayan Şekil 15’deki pencere çıkar.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek14.jpg

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek15.jpg

Bu dosyayı yeni oluşturabilecağiniz gibi varolan bir zone dosyasınıda burada belirtebilirsiniz.Next butonuna basıp ilerlediğinizde ilk zone oluşturma işlemini başarıyla tamamladınız demektir. Evet nihayer bir zone dosyası oluşturabildik. Eğer Standart Primary Reverse lookup zone oluşturmak istiyorsanız o zaman da DNS penceresindeki Reverse lookup zones klasörünün üzerine mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden New Zone seçeneğini seçin. Bu seçenek seçildikten sonra Microsoft ‘un meşhur sihirbazlarından birisi size yardımcı olmaya başlayacaktır.Hoşgeldiniz ekranını Next butonuna basıp geçtikten sonra karşınıza zone tipini seçeceğiniz bir pencere çıkar.Buradan Standart Primary seçeneğini seçip Next’e tıklayın.Karşınıza ‘Reverse lookup Zone ’ başlıklı bir pencere çıkacaktır. Bu pencerede reverse lookup zone için iki seçenek mevcutur. Birincisi Network ID ,ikincisi ise Reverse lookup zone name. Biz birinci seçeneği kullanarak reverse lookup zone oluşturacağız. Size tavsiyem sizde bu seçeneği seçin. Çünkü reverse lookup zone’u zone ismine göre oluşturursanız hata yapma ihtimaliniz artar. Örneğimizde 10.3.9.0 netwrok’u için bir reverse lookup zone oluşturacağız.
Bunun için Network ID kısmına yazmanız gereken sayı Şekil 16 ‘da görüldüğü gibi 10.3.9 olacaktır.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek16.jpg

Next butonuna tıkladığınızda ise reverse lookup zone dosyasını belirleyeceğiniz Şekil 17’deki ekran karşınıza gelir.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek17.gif

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek17.jpg

Burada dosya ismine dikkatinizi çekmek istiyorum.Dosyanın adı bizim yazdığımız Network ID ile alakalı.Yani Yazdığımız Network ID’nin ters çevrilmiş hali ile in-addr.arpa ifadesinin birleştirilmesinden oluşmuş.Next tuşuna basarak reverse lookup zone oluşturma işini başarıyla bitiriyoruz.
Oluşturduğumuz zone’ları konfigüre etmeye başlamadan önce buraya kadar anlattıklarımızın kısa bir tekrarını yapalım. Forward lookup zone,host isimlerinden IP adreslerini elde etmek için kullanılır. Yani siz istemci programda www.turkmcse.com yazdınız ve be istemci program bu DNS isteğini DNS server’a iletti. DNS Server bu isme karşılık gelen IP adresini bulmak için forward lookup zone ‘a bakacaktır. Reverse lookup zone ise IP adresinden host ismini bulmak için kullanılır.Bir DNS Serverda reverse lookup zone tanımlanması zorunlu değildir. Reverse lookup zone ‘u bir örnekle açıklayalım. Farzedelimki siz 10.3.9.174 IP adresine sahip bilgisayarın host ismini öğrenmek için DNS’e başvurdunuz. DNS bu IP adresine karşılık host ismini bulmak için Reverse lookup zone ‘u kullanacaktır.

Şimdi zone’ları konfigüre etmeye başlayabiliriz.Konfigüre etmek istediğimiz zone ‘un üzerine mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden Properties’i seçin.Karşınıza beş sekmesi bulunan Şekil 18’deki pencere çıkacaktır.Şimdi bu pencerede yapılabilecek ayarları teker teker inceleyelim.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek18.jpg

General sekmesinde zone’un çalışıp çalışmadığını ve bo zone’un tipini görebilirsiniz. Buradaki Pause butonuna basarak bu zone’un çalışmasını durdurabilir ,Change butonuna basarak bu zone ‘un tipini değiştirebirsiniz. Eğer bilgisayarınıza DNS Server’ı kurduktan sonra Active Directory kurduysanız ,standart primary zone ‘u Active Directory integrated zone ‘a dönüştürebilirsiniz. Bunun bize sağladığı bazı avantajları sıralarsak ;birincisi DNS kayıtları text dosyada değilde Active Directory veritabanında tutulduğu için sorguların çözümlenmesi hızlanır.Dolayısıyla DNS’in performansı artar.İkincisi ,DNS kayıtları Active Directory veritabaınında sakladığı için secondary server’a gerek kalmaz. Yani domain controller olan bir DNS server ,Active Directory’nin replikasyonunu sırasında DNS veritabanını da güncelleyecektir.Zone’un tipini değiştirmek istediğinizde Change butonuna basın.Bu butona bastığınızda karşınıza Şekil 19 ‘daki pencere çıkar. Burada zone ‘un yeni tipini belirleyip OK butonuna basarsanız zone’un tipini değiştirmiş olursunuz.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek19.jpg

Start of Authority (SOA) sekmesine tıkladığımızda karşımıza Şekil 20’ deki pencere çıkar.Buradaki serial number kısmındaki sayı zone’un seri numarasını gösterir.Bu zone’a her yeni kayıt girilmesinde , kayıt güncellemesinde ve kayıt silinmesinde bu sayı bir artar. Secondary Server’lar bu sayıyı kontrol ederek kendilerindeki zone’un ,primary server ‘deki zone’un en son kopyası olup olmadığını anlarlar. Primary Server kısmında DNS Server’ın host adı yazılıdır.Responsible Person kısmında ise bu DNS Server’dan sorumlu olan kişinin ismi veya e-mail adresi yer alır.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek20.jpg

Refresh interval kısmında belirtilen değer ise secondary server’ın zone bilgisini güncellemesi için beklemesi gereken zamanı belirtir. Retry interval kısmındaki değer ise secondary server’ın zone’un kopyasını güncellemek isterken herhangi bir nedenden ötürü gerçekleşemeyen güncelleme işlemini tekrar başlatmak için beklemesi gereken zamanı belirtir. Exprises after kısmındaki değer ise secondary server’ın herhangi bir nedenden dolayı primary server ‘a ulaşıp zonu’u güncelleyemediği durumlarda bu zone’a ilişkin sorgulara ne kadar zaman cevap vereceğini belirtir. Örneğin bu değer 1 gün ise secondary server ,primary server’a ulaşıp zone’u güncelleyemezse bile bir gün boyunca bu zone’a ait DNS sorgularını cevaplamaya devam eder. Minimum (default) TTL kısmında ise diğer DNS Server’ların bu DNS ‘den aldığı sorgu sonuçlarını ne kadar süre cache’lerinde tutacaklarını belirleyen bir değer vardır. Buraya girilecek değerin formatı gün:saat:dakika:saniye’dir.TTL for this record kısmında belirtilen değer ise diğer DNS Server’ların bu DNS Server’dan sorguladıkları ve cevap aldıkları Start of Authority kaydını ne kadar zaman cache’lerinde tutacaklarını belirtir.

Name Server sekmesine tıkladığımızda karşımıza Şekil 21 ‘deki pencere çıkar.Bu pencerede bu zone’u bulunduran DNS Server’ların listesi bulunur.Bir zone için en fazla bir tane primary server olabilir.siz bu penceredeki Add butonuna basarak bu zone ‘u içeren secondary serverları ekleyebilirsiniz.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek21.jpg

WINS sekmesine tıkladığınızda ise DNS server’ın bu zone için çözemediği sorguları WINS yardımıyla çözüp çözemeyeceğini ayarlayabileceğiniz Şekil 22 ‘deki pencere çıkar.Use WINS forward lookup seçeneğini seçerseniz bu DNS server’ın isim çözümleme için kullanacağı WINS Server’ların IP adreslerini gireceğiniz kısım aktif olacaktır. Kullanılacak WINS Server’ların IP adreslerini yazarak Add butonuna basıp bu server’ları ekleyebilirsiniz. Birden fazla WINS server tanımlamışsanız UP ve Down butonları yardımıyla bu server’ların başvuru sırasını değiştirebilirsiniz. Bu sekme Reverse lookup zone ‘ların özelliklerinde yoktur. Bunun yerine WINS-R sekmesi vardır.

Son sekme olan Zone Transfer’e tıkladığınızda karşınıza Şekil 23’deki pencere çıkar. Bu pencerede zone transferini aktif veya pasif yapabilirsiniz. Zone transferini aktif yaparsanız alttaki seçeneklerden birisini seçerek bu zone transferinin tüm secondary serverlara mı, sadece Name Servers sekmesinde listelenen server’lara mı yoksa aşağıda belirteceğiniz IP adreslerine sahip secondary server’lara mı olmasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Notify butonuna basarak zone transferi için uyarılacak secondary server’ları belirleyebilirsiniz.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek22.jpg

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek23.jpg

Eğer standart secondary zone oluşturmak istiyorsanız ilk önce standart primary zone’un oluşturulmuş olması gerekir. Ayrıca standart secondary zone tanımlanacak DNS server ile standart primary zone’un tanımlı olduğu DNS Server’ın farklı bilgisayarlar olması gerekir.

Tüm bu tanımlamalardan sonra sıra DNS ‘deki zone ‘a kayıt eklemeye geldi. Zone ‘a kayıt eklemeden önce önemli bazı kayıt türlerini açıklayalım.

A :Standart host ismi –IP adresi eşleme kaydı.

CNAME : Takma isim (alias) kaydı. Bu kayıt türünü kullanarak aynı IP adresini birden fazla hsot ismi ile eşleyebilirsiniz.

MX : Mail exchanger kaydı. Mail server’ın host isminin tutulduğu kayıt.

PTR : Pointer kaydı. Bu kayıt türü sadece Reverse lookup zone ‘da oluşturulabilir ve IP adresi host ismi eşlemesini tutar.

Şimdi örnek bir A kaydı oluşturalım .İlk önce kaydı oluşturacağımız zone üzerine mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden New Host seçeneğini seçin.Karşınıza Şekil 24 ‘deki pencere çıkacaktır.

http://www.turkmcse.com/makaleler/resim/w2k_dns/sek24.jpg

Burada bu kayıt için host ismi ve IP adresini girebilirsiniz. Gerekli bilgileri girdikten sonra Add Host butonuna basarsanız girmiş olduğunuz kayıt zone ‘a eklenecektir.Bu pencerenin alt kısmında yer alan ‘Create associated pointer (PTR) record ’ seçeneğini seçerseniz ,eğer bu zone için bir reverse lookup zone oluşturmuşsanız girdiğiniz bu kayıt için reverse lookup zone dosyasında da bir kayıt oluşturulacaktır.

Son olarak DNS alt domainlerin nasıl oluşturulduklarına değinelim. Büyük şirketlerde yönetim işini kolaylaştırmak için second-level domain’i (örneğin sirketim.com gibi) daha alt domainlere (örneğin satis.sirketim.com,muhasebe.sirketim.com gibi) bölmek gerekebilir. Bunu gerçekleştirmek için iki yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi second-level domain’in altında bir zone daha oluşturmak. İkincisi ise zone delegasyonunu gerçekleştirmek. İkinci yöntemde ilk önce normal bir standart primary veya Active Directory integrated zone oluşturulur ve daha sonra bu zone’lar ilgili domainlere delege edilir.

Bu makale size Fazlasi ile bilgi verecektir..

Mysql Kurulumu En basit hali ile.. Default Değerler.

tar -zxf /root/mysql-3.23.47.tar.gz
cd mysql-3.23.47
./configure –prefix=/usr/local/mysql –with-charset=latin5
make
make install
cp /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /usr/local/mysql/bin
/usr/local/mysql/bin/mysql_install_db
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql
chown -R root /usr/local/mysql
chown -R mysql /usr/local/mysql/var
chgrp -R mysql /usr/local/mysql
/usr/local/mysql/bin/mysql.server start
cd ..
rm -rf mysql-3.23.47

Download setup dosyasinida http://www.mysql.com sayfasinda bulabilirsiniz… TesekkurLer.

DNS Kurulumu ve Detaylı anlatım. By TAPŞIN

DNS KURULUMU

1- DNS Domain Name System(Alan Adı sistemi):

Alan adı sistemi, sunucunun ve ona bağlı istemcilerin internet kayıtlarının tutulduğu bir tür veritabanıdır. Siz bir siteye erişmek istediğinizde, DNS sayesinde hangi site nerde , hangi IP hangi bilğisayara ait olduğu belirlenir, ve istediğiniz yere erişirsiniz.

Bu sistem istemcilerin ve sunucuların isimlerini , alan adını ve IP numarası gibi bilgileri içerir.

DNS yapısı LINUX dosya sistemine cok benzer.Her ikisinin yapısı ağac (tree) şeklinde olup en tepede / kök(root) kısmı vardır. DNS de / (kok) COM ,EDU,GOV, NET gibi alt alanlara(domains) ayrılırken Linux te de /usr /home /var gibi yapılanmaktadır. Tum bu alt alanlar ise (subdomains) baska alt alanları içermektedir. Örneğin students.itu.edu.tr alanını ele alırsak en tepede /(kök) daha sonra “tr” alanı onun alt altında “edu” daha sonra “itu” ve son olarak “students” alt alanı bulunur(yukarıdaki gibi). Şekilden de anlaşıldığı gibi her alan üstündeki alanın(domain) alt alanıdır.

İki cesit ad sunucusu vardır :

Birincil ad sunucusu (primary name server);

İkincil ad sunucusu (secondary name server);

Birincil ad sunucusu bulunduğu alandaki bilgileri dosyalardan toplar.

İkincil ad sunucusu ise bilgileri bölğedeki diğer ad sunucularından toplar. İkincil basladığı zaman ad sunucusuna baglanır ve kendisindeki bilgileri günceller. Bir den fazla sunucuya sahip olmak ta fayda vardır. Çünkü birinci sunucu çalışmaz hale geldiğinde, diğeri çalışmaya devam edebilir.

2- KURULUM

Aşağıda anlatılacak olan kurulum sadece birincil ad sunucusunu kapsamaktadır ve Redhat 6.0 ve 6.1 Linux e göre yazılmıştır. Diğer linux dağıtımlarında dosyaların yerleri farklı olabilir.

DNS için caching-nameserver ve bind , bind-devel, bind-utils adlı programlara ihtiyaçımız var. Bu proğramlar sadece Ad sunucu(Name server) makinasında olması yeterlidir. Sisteminizde caching-nameserver yüklü olup olmadığını anlamak için komut satırında:

# rpm -qi caching-nameserver komutunu verin,

“bind ” icin ise

#rpm -qi bind

#rpm -qi bind-devel

#rpm -qi bind-utils

komutlarını tek tek yazınız.

Eğer bind , bind-devel , bind-utils ,caching-nameserver programları yüklü ise bu programlar hakkında bilgi veren bir yazı çıkacaktır. Yok bunlardan biri kurulu değil ise caching-nameserver için :

” Caching-nameserver için “package caching-nameserver is not installed ”

Bind için “package bind is not installed ” diye bir hata mesajı alırsınız.

Yüklenmemiş programları yüklemek için Redhat 6.1 cd sini takın

sisteme root olarak girin. Cdrom u mount etmek için komut satırında şu komutları yazın:

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

daha sonra

# cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS

yazarak RPMS dizinine geçin ve caching-nameserver kurmak için

# rpm -i caching-nameserver-6.0-2.noarch.rpm

“bind ” bind-devel, bind-utils leri kurmak için ise aynı dizinde

sırayla

# rpm -i bind-8.2.1-7.i386.rpm

#rpm -i bind-devel-8.2.1-7.i386.rpm

#rpm -I bind-utils-8.2.1-7.i386.rpm komutlarını veriniz.

Yukarıdaki versiyon numaraları Redhat 6.1 paketi ile gelendir. Siz kendinizdeki

Versiyon ile değiştiriniz.

3-DNS KONFİGURASYONU

Ayarlara başlamadan önce aşağıdaki bir sisteme sahip oldugumuzu kabul edip ona göre örnek ayarlama yapılacaktır.

Ad sunucusu(Name Server) =ay isimli bilgisayarım ,

İstemciler (hosts) =beyaz,hidiv ,serhat isimli uç tane bilgisayarım var.

Alan adı (Domain Name) =linux.org.tr

IP adresleri:

ay = 192.168.1.1

beyaz = 192.168.1.2

serhat = 192.168.1.3

hidiv = 192.168.1.4

Yukarıdaki tüm makinaların internet bağlantısı olduğu kabul edilmiştir.

bind 8.* versiyonunda konfigurayon dosyalarından biri /etc/named.conf dosyasıdır. Bu dosyada hangi alanlar için kayıt yapılacak, ve bu dosyaların yeri nerede olduğu belirlenir.

Not: ŞİMDİDEN BELİRTİYORUM KONFİGURASYON DOSYALARINDA NOKTALAR ÇOK ÖNEMLİ, BİR NOKTALAMA HATASI SONUCU DNS ÇALIŞMAYABİLİR ve HATAYI BULMAK İÇİN SAATLARCA UĞRAŞIRSINIZ(tecrübe !!)

/etc/named.conf dosyasını ilk olarak bir editorle actığınız zaman

şöyle bir şeyle karşılasırsınız:

*******************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

*****************************************************

burada directory “/var/named”

caching-nameserver ile ilgili dosyaların bulundugu dizini ifade eder.

yukarıda dosyaların /var/named dizininde oldugunu gösterir.

/var/named/named.ca cache dosyasıdır ve internetteki

(root name servers ) (root ad sunucularinin ) listesi yer almaktadır.

ve sürekli olarak yenilenmektedir.

named.local dosyasında :

***************************************************

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1999102802 ; serial

28800 ; refresh

14400 ; retry

3600000 ; expire

86400 ; default_ttl

)

@ IN NS localhost.

1 IN PTR localhost.

***************************************************

/etc/host.conf dosyası içinde

*********************

order , hosts ,bind

*********************

diye bir kısım olması lazım, bunun manası sistem de ad araması

yaparken ilk once /etc/hosts dosyasına bakılmasını orada bulunmazsa

Ad sunucusun(Name server)bakacağını ifade eder.

NOT:

/etc/hosts

dosyasına istemcilerin(hosts) ve ad sunucusunun (Name server) in

IP sini asagıdaki gibi eklemekte fayda vardır:

/************************************************************/

192.168.1.1 ay.linux.org.tr ay (sırayla IP ,tum alan adı ,makina ismi )

192.168.1.2 beyaz.linux.org.tr beyaz

/etc/nsswitch.conf dosyası içinde

********************

hosts: files dns nis

********************

kısmını bulun ve içinde dns seçeneği yoksa ekleyin

/etc/resolv.conf dosyasına

**********************************

domain linux.org.tr

search linux.org.tr

nameserver 192.168.1.1

***********************************

ekledim search satırına aramasını istediğiniz alanlar(domains) ları

ekleyebilirsiniz mesela search kısmına “cslab.itu.edu.tr” ekleyelim

*******************************************

search linux.org.tr cslab.itu.edu.tr

******************************************

daha sonra oslo isimli makinaya telnet cekelim.

# telnet oslo

yazdığınızda Ad sunucusu(Name Server) ilk önce

oslo.linux.org.tr isimli makinayı arar, bulamazsa

oslo.cslab.itu.edu.tr alanında makina adını bakar.

bunun yararı cslab.itu.edu.tr alanındaki bir makinaya

telnet veya ftp çekerken makinanın tum ismini yazmak yerine ,sadece

ismini yazmanız yetecek.

# telnet oslo.cslab.itu.edu.tr

yazmak yerine sadece

# telnet oslo

yazmanız yetecektir. Fakat search satırına çok fazla alan eklediğizde

ad sunucusunun ,aradığı adresi tüm search listesini tek tek deneyecektir.Bu ise zaman kaybına sebeb olur. Çok fazla alan eklememekte yarar var.

Şimdi kendi DNS simizi kurmak icin

/etc/named.conf dosyasıni asağıdaki değistirdim

*******************************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “linux.org.tr”{

type master;

file “linux.org.tr”;

notify yes;

};

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “192.168.1”;

notify yes;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

**********************************************************************

zone ” linux.org.tr”

ve

file ” linux.org.tr”

yazılı kısımda alan adının linux.org.tr oldugunu

ve alan ile ilgili kayıtların tutulduğu dosyanın /var/named/linux.org.tr

oldugunu bildirir.

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”

kısmında bu ifade aranılan adresin IP adresi ile ulasmayi saglar

dikkat edileceği gibi tersten yazılmıstır. Siz buraya kendi IP nizi

yazmalısınız mesela 160.75.2.1 gibi IP numaraya sahipseniz son noktadan

sonrası kısım dahil edilmez. ” 2.75.160.IN-ADDR.ARPA “{

şeklinde yazmanız gerekmektedir bu kayıtlar ise “/var/named/192.168.1 ” dosyasında bulunmaktadır.

Şimdi bu dosyaların içeriğine bakalım:

/var/named/linux.org.tr dosyasi

*******************************************************************************

@ IN SOA ay.linux.org.tr. root.ay.linux.org.tr.(

1999110401 ; serial

3600 ; refresh

900 ; retry

1209600 ; expire

43200 ; default_ttl

)

@ IN MX 5 ay.linux.org.tr.

@ IN MX 10 beyaz.linux.org.tr.

@ IN NS ay.linux.org.tr.

ay IN A 192.168.1.1

beyaz IN A 192.168.1.2

istanbul IN CNAME beyaz

serhat N A 192.168.1.3

hidiv IN A 192.168.1.4

www IN CNAME ay

ftp IN CNAME beyaz

irc IN CNAME ay

ay IN TXT ” TÜRKİYE LİNUX KULLANICILARI ”

*****************************************************************************

“@” notasyonu alan adına işaret etmektedir .Benim makinada bu değer

@=linux.org.tr demektir.

DIKKAT!! isimlerin sonundaki “.” yi kesinlikle unutmayin!!!

“.” ismin bittigini belirtir

Eğer nokta koymazsanız!! makina adına ikinci kez alan adı ekleyecektir.

hidiv.linux.org.tr.linux.org.tr gibi bir hata almanız kaçınılmazdır.

SOA(Start Of Authority)=Yetkili sunucu demektir. yani sistemin

kayıtlarının tutulduğu makinadır burada ana makinamız(Server) “ay” dır

“root.ay.linux.org.tr” yetkili kişinin mail adresidir

bunu root@ay.linux.org.tr diye değiştirebilirsiniz

A (Address)=Makinanın internet adresi demektır

beyaz IN A 192.168.1.2

beyaz isimli makinanin IP sinin 192.168.1.2 oldugunu ifade eder.

MX (Mail Exchanger)= Gelen postaların hangi makinaya geleceğini bildirir.

MX den sonraki sayı ,postayı ilk alacak makinanın önceliği belirler. En kücük olan sayının onceliği daha fazladır. Bizim sistemde gelen postalar ilk basta

ay.linux.org.tr(MX =5) adresindeki makinaya alınacak. Eger o makina çalışır durumda değilse beyaz.linux.org.tr(MX=10) adresindeki makinaya iletilecektir.

CNAME (Canoncial Name)=Aynı bilgisayara birkaç farklı isim vermek icin kullanılır. Yukarıda oldugu gibi “www.linux.org.tr” adresine bağlanan kişi

aslında ay.linux.org.tr adresine bağlanıyor. Eğer bu “www” kısaltması olmasaydı , sizin web sayfanıza bağlanmak isteyen herkesin sizin ana sunucunun ismini veya IP nizi bilmesi gerekti :-))

TXT = ifadesi ile sizin bulunduğunuz alan hakkında bilgi verir.

Siz komut satırında

nslookup -query=any linux.org.tr. yazdıgınızda görebilirsiniz.

Yukarıda;

******************

istanbul CNAME beyaz

**********************

kısmında beyaz makinasınında beyaz makinası aynı zamanda istanbul ismine

sahiptir. Böylece istanbul ismiyle beyaz adlı makinaya ulaşılabilir.

HINFO(Host INFOrmation) =bilgisayar hakkında bilgi verir,iki kısımdır. İlk kısimda donanim ozelligi ikinci kısımda isletim sistemi nin ozelliğini bildirir.

********************************************************************************

1999110401 ; serial :(seri numarası)

3600 ; refresh :(Kayıtların yenilenme süresi)

900 ; retry : İkincil sunucu ana sunucuya ulasamassa ne kadar süre sonra

tekrar baglantı kurmaya calısacağı zamanı bildirir.(Saniye olarak)

1209600 ; expire : ikinci sunucu birinci sunucuya bağlantı sağlayamadığı

zaman kendi bilgilerini ne zamana kadar bekletecegini belirtir.

43200 ; default_ttl :Cache alınan bilginin ne zamana kadar cache tutulacağını belirtir.

********************************************************************************

“linux.org.tr” dosyasıyla işimiz bitti sayılır.

Şimdide /var/named/192.168.1 dosyasını inceleyim

********************************************

@ IN SOA ay.linux.org.tr. root.ay.linux.org.tr. (

1999110401 ; serial

3600 ; refresh

900 ; retry

1209600 ; expire

43200 ; default_ttl

)

@ IN NS ay.linux.org.tr.

1 IN PTR ay.inux.org.tr.

2 IN PTR beyaz.linux.org.tr.

3 IN PTR serhat.linux.org.tr.

4 IN PTR hidiv. linux.org.tr.

***************************************

NS (Name Server) ad sunucusunun adını belirtir.

PTR(PoinTeR) makinaların isimlerine isaret eder.

4 PTR hidiv.linux.org.tr.

4 192.1687.1.4 dun kisaltmasıdır. Burada 192.168.1.4 nolu IP

hidiv.linux.org.tr.tr adresine isaret etmektedir.

ve son dosya olarak ,

/var/named/named.local dosyasını aşagıdaki gibi

/***************************************************************/

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1997022700 ; serial

28800 ; refresh

14400 ; retry

3600000 ; expire

86400 ; default_ttl

)

@ IN NS ay.linux.org.tr.

1 IN PTR localhost.

/****************************************************************/

olarak değistirdik.

4- SON TEKRAR

Hemen hemen bitti sayılır sıra nslookup programını calıstırmada

ama baslamadan once ayarlarımızın doğru olup olmadıgını kontrol edelim.

1- caching-nameserver ve bind programlarini sorunsuz yuklediniz mi ?

2-eksik dosya varmı, dosyalarımız

/etc/named.conf

/etc/nsswitch.conf

/etc/resolv.conf

/var/named/named.local

/var/named/named.ca

/var/named/linux.org.tr

/var/named/192.168.1

(tabiiki son ikisi sizin alan adı ve network numarası olacak)

3- /etc/named.conf dosyasındakı dns için eklediğiniz dosyalarla

/var/named/ altındaki dosya isimleri aynı mı ? ve noktalama isaretleri

düzgünmü(NOKTALARA DİKKAT!!!!) ?

4- /etc/named.boot dosyasındaki birincil alan (primary domain) dogru mu?

5-/etc/nsswitch.conf dosyasında ta

hosts : files dns yazılımı ?

6- /etc/resolv.conf dosyasında

search satırındaki alan adı ve ad sunucusunun IP si dogru mu ?

7- /var/named/named.local dosyadındaki localhost olan ad sunucu adını

ad sunucu adı ile değiştirip sonuna NOKTA !!! koydunuz mu ?

8-En onemlisi ve en cok hata yapılanı, /var/named/linux.org.tr. ve

/var/named/192.168.1 dosyasındakı isimlerini kendi alan adınız ve

network numaranız (192.168.1) ile değiştirip isimleri ve noktalamarı

dogru yaptınız mı.?

Herhangi bir eksiklik yoksa komut satirinda(Tabikii root olarak)

# ndc reload veya

# /etc/rc.d/initd/named restart

yazarak

veritabanındaki en son değişiklikleri aktif hale getirin.

Not: Dosyalarda yaptığınız her değişiklikten sonra yukarıdaki 2 komuttan

Birini çalıştırmak zorundasınız yoksa değişiklikler etkili olmayacaktır.

ndc reload veya /etc/rc.d/initd/named

restart yaptıktan sonra sistem ile ilgili kayıtların

tutuldugu /var/log/messages dosyasına bakmak için

# tail -15 /var/log/messages komutunu verin

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: reloading nameserver

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “linux.org.tr” (file linux.org.tr):

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “linux.org.tr” (IN) loaded (serial 1999110603)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA” (file named.local): No default TTL set using SOA minimum instead

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA” (IN) loaded (serial 1999110601)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA” (file 192.168.1): No default TTL set using SOA minimum instead

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA” (IN) loaded (serial 1999110602)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Forwarding source address is [0.0.0.0].1036

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Ready to answer queries.

Eger herhangi bir hata yoksa ve komut satırında

# nslookup yazdıgımızda

Default Server: ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>

gibi bir çıktı alıyorsanız sistem kurulmuş demektir.

TEBRİKLER !!!

Fakat hata mesajı varsa size hatanın nerde olduğunu /var/log/messages dosyasının son satırlarında yazacaktır ,hata olan dosyaya bakın ve yukarıda sıraladığım şeyleri tekrar gözden geçirin !

Not: (No default TTL set using SOA minimum instead dikkate alınacak bir hata degildir).

nslookup internetteki ad sunucularını ve diger istemci makinalarını sorgulayan bir programdır.

komut satırında

# nslookup

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>tr /*tr alanı hakkında bilgi almak icin */

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

tr nameserver = NS.UU.NET

tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET

tr nameserver = NS.RIPE.NET

tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU

tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr

tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

Authoritative answers can be found from:

tr nameserver = NS.UU.NET

tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET

tr nameserver = NS.RIPE.NET

tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU

tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr

tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

NS.UU.NET internet address = 137.39.1.3

NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET internet address = 206.228.179.10

NS.RIPE.NET internet address = 193.0.0.193

MUNNARI.OZ.AU internet address = 128.250.1.21

NS2.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.93

NS1.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.90

>

yukarıdaki adreslerin tr alanı için hizmet verdigi anlaşılıyor

nslookup parametreli hakkında biraz bilgi verelim.

set q=mx (Mail Exchanger) mail ayarlarını sorgulamak için

set q=ns (Name Server) ad sunucusu sorgulamak için

set q=any Genel amaclı bilgi için

# nslookup hidiv

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Name: hidiv.linux.org.tr

Address :192.168.1.4

Şeklinde bir çıktı alırız bu bize ay.linux.org.tr isimli ve

192.168.1.1 IP makinanin ad sunucusu (Name Server) olduğu ve

hidiv makinasının bu alandaki 192.168.1.4 IP li makina oldugunu verir

dikkat ederseniz buradahidiv bizim kendi alanımızda olduğu için uzun uzun alan adı yazmaya gerek kalmadı. Ad sunucusu otomatik olarak kendi alan adını ekler.

Şimdide MX(Mail Exchanger) lara bakalım:

# nslookup

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>set q=mx

>beyaz

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

linux.org.tr

origin = ay.linux.org.tr

mail addr =root.ay.linux.org.tr

serial = 1997022700

refresh = 28800 (3D)

retry = 1400 (1H)

expire = 360000 (1W)

minimum ttl = 86400 (1D)

>itu.edu.tr (itu nun MX ayarlarını görmek için )

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

itu.edu.tr preference = 0, mail exchanger = mail.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr preference = 10, mail exchanger = ciragan.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = ciragan.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = hidiv.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = ns02.metu.edu.tr

mail.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.25

ciragan.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.20

hidiv.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75

yukarıdaki bilgilere bakarak itu nun IP si Ad sunucularını ve MX(posta )

adresini bildigim makinanın IP sini öğrenmek için

#nslookup www.linux.org

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

Name: www.linux.org

Address: 198.182.196.56

>

Yukarıda Non-authoritative answer: ifadesi sunucunun dışarıyı sorgulamak yerine kendi cache inden bulup cevap verdiğini belirtir.

# nslookup -type=ns www.linux.org

Server: ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

linux.org

origin = ganymede.linux.org

mail addr = postmaster.linux.org

serial = 1999072300

refresh = 3600 (1H)

retry = 900 (15M)

expire = 604800 (1W)

minimum ttl = 43200 (12H)

Burada ise linux.org alanının sunucusunu(NS) adının ganymede.linux.org oldugunu anlıyoruz.

Bundan sonraki yapılacak için sizin alanınıza bağlı linux makinalara dns sunucularının hangi bilgisayarlar olduğunu belirtmek, bunu yapmak için

/etc/resolve.conf dosyasına

*************************

search linux.org.tr

nameserver 192.168.1.1

ifadelerini eklemek, eğer birden fazla dns sunucu varsa onların IP leride yazılmalıdır.

Birincil Ad sunucu kurulumunu bitirmiş olduk.

5-YENİ İSTEMCİ(HOST) EKLEMEK:

Diyelim ki Ad sunusu makinadaki DNS kaydımıza “alfa” isimli 192.168.1.99 IP li yeni istemci eklemek istiyoruz. Yapılması gerekenler:

1-/var/named/linux.org.tr dosyasının sonuna aşagıdaki ifadeyi ekliyoruz.

alfa IN 192.168.1.99

2- /var/named/192.168.1 dosyasının sonuna

99 PTR alfa.linux.org.tr.

(99 192.168.1.99 kısaltmasıdır.)

ifadesini ekliyoruz.

(Noktayı unutmayın lütfen !!!!)

3-Yukarıdaki her iki dosyanın seri numaralarını bir arttırıyoruz

(1999110401 seri numarasını 1999110402 yapıyoruz. )

4-ek olarak /etc/hosts dosyasına

192.168.1.99 alfa.linux.org.tr alfa

satırını ekleyebiliriz.

5- son olarak ndc reload veya /etc/rc.d/initd/named restart yazarak değişiklikleri aktif hale getirdik.

Hepsi bu.

6-SECONDARY DNS SERVER(İKİNCİL ALAN SUNUCUSU) KURULUMU

Bir sistemde ikincil dns sunucu olması sisteminizin sürekliliği için onemlidir. Birincil sunucu herhangi sebebden dolayı çalışmadığında, sisteminiz ikincil dns sunucu sayesinde çalışmaya devam eder. İkincil sunucunun yaptığı iş belirli aralıklarla birincil sunucudaki değişikliklerikopyalamak.

Biz burada apache isimli ( IP si 192.168.1.46 olsun) linux makinamızı ikincil dns sunucu olarak kullanacağız.

İkincil dns sunucu için yapılması gereken şey.

İlk önce apache makinasınında sunucu olduğunu belirtmek için birincil sunucuda bulunan /var/named/linux.org.tr dosyasındaki

@ IN NS ay.linux.org.tr. kısmının altına

@ IN NS apache.linux.org.tr. ifadesi ekledikten sonra

apache IN A 192.168.1.46

ifadesini de A (ADRESS) kayıtlarının olduğu yere eklemek lazım.

Daha sonra /var/named/192.168.1 dosyasındada

@ IN NS ay.linux.org.tr. kısmının altına

@ IN NS apache.linux.org.tr. ifadesi ekledikten sonra

46 IN PTR apache.linux.org.tr.

ifadesini eklemek. Ve birincil sunucudaki “named” ı baştan başlatmak. “/etc/rc.d/init.d/named restart ”

yukarıdaki ifadeler birincil dns kısmındaki değişikliklerdi

ikincil sunucuda ise sadece /etc/named.conf dosyasını birincil sunucudan kopyalayıp aşagıdaki gibi değiştirmek.

İkincil sunucudaki /etc/named.conf dosyası

*********************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “linux.org.tr”{

type slave;

masters { 192.168.1.1 ; };

file “linux.org.tr”;

};

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”{

type slave;

masters { 192.168.1.1 ; };

file “192.168.1”;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

yukarıda “type slave ” ifadesi ile bu sunucun ikincil olacağı ve “masters” ifadesi ilede birincil sunucuların IP adresleri verilerek, hangi makinaların birincil olduğu belirtildi. İkincil sunucudaki “named” daemonu nu

“ndc reload ” veya

“/etc/rc.d/init.d/named restart ” komutları verdiğimizde, ikincil sunucumuz birincil sunucudaki konfigurasyon dosyalarını (/var/named altındaki) kopyalar.

Linuxteam

tapsin@tapsin.net

1-DNS and BIND (3.edition) Oreilly yayınevi( http://www.ora.com/ )

2-DNS-HOWTO(http://www.linx-howto.com/ )

3-DNS-NASIL(http://www.linux.org.tr/ )