Php Nedir.?

1. PHP Nedir?
PhP sunucu-tarafly, çarpaz-düzlem ve HTML içine gömülebilir bir betik dilidir. Genel yapy ve yazylym kurallary yönünden C ve Perl dillerine çok yakyn bir dildir. Rasmus Lerdorf tarafyndan hazyrlanan bu dil, kendi web sitesine ba?ly olan ki?ilerin takibini yapylmasy iste?i ile ortaya çykty. Rasmus Lerdorf bu dile ilk ba?ta “Personal Home Page” adyny koydu (çünkü kendi ki?isel web sayfasy üzerinde kullanmy?ty). ?u anda ise PHP sözcü?ü, “PHP: Hypertext Preprocessor” sözcüklerinin ba? harflerinden olu?an kysaltmayla tanymlanmaktadyr.
Rasmus Lerdorf PHP dilini kaynak kodu açyk bir halde 1995 senesinde açyk-kaynak camiasyna kazandyrdy. 1995 senesinden bu yana kyllanymy gün geçtikçe yaygynla?an PHP, ?u anda yakla?yk 10.000.000 web sunucusu tarafyndan kullanmaktadyr (Kasym 2003, Kaynak: Netcraft).

Sunucu-tarafly: PHP betikleri sunucu tarafyndan çaly?tyrylyr (JavaScript dilinin tam tersine) ve çyktysy tarayycynyza gönderilir.
Çapraz-düzlem: PHP, birçok i?letim sistemi üzerinde ve web sunucusu yazylymlaryna adapte olarak çaly?abilmektedir (örne?in, Microsoft Windows üzerinde IIS web sunucusu ile birlikte veya Unix i?letim sistemleri üzerinde Apache web sunucus ile birlikte).
HTML içine gömülebilir: PHP ifadeleri ve fonksiyonlary HTML dökümanlary içine yazylabilir ve çaly?tyrylabilir. Böylelikle dinamik web sayfalary olu?turulabilir. Web sunucusu yazylymy web sayfasy içerisinde PHP diline ait ifadeleri gördü?ünde, bunlary yorumlayyp, çyktysyny HTML ifadeleri yazyly yerlerin arasyna yerle?tirir.

Terimler
sunucu-tarafly server-side
çapraz-düzlem cross-platform
HTML içine gömülü HTML embedded
betik script
açyk-kaynak camiasy open-source community
tarayycy browser

KategorilerGenel