ASP de veri tabanı kullanımı

Web programlama dillerinin en önemli özelliklerinden biri veritabanlaryyla birlikte çaly?abilmesidir. Peki veritabany kullanymy bize ne avantajlar sa?lar?
Veritabanlary tabii ki pek çok alanda kullanylmaktadyr. Ama web üzerinde görülen en yaygyn kullanymy sitelerin güncel bilgilerle doldurulmasydyr. Oldukça geni? bir kapsama alany bulunan veritabanlary, sitelerde arama, ürün kataloglary gibi alanlarda oldukça fazla kullanylyyor. ASP de pek çok veritabanyny desteklemektedir. Bunlar arasynda tabii ki Microsoft SQL server, Access veritabanlary, mySQL, Paradox gibi sisteminizde DSN kaydy bulunan bir çok veritabanyny ba?aryyla kullanabilmektedir. Bu yazy dizimizde ise en çok kullanylan veritabanlaryndan biri olan Access veritabanlary üzerinde çaly?aca?yz. Bunun yanynda SQL server kullananlar için de örneklerimizi verece?iz.

Peki ya gelecek?
ASP’nin gelece?i ?imdiden belirlendi diyebiliriz. Henüz beta uygulamalaryyla kar?ymyza çykan ve Microsoft’un .NET projesi diye adlandyrdy?y, C# dili üzerine kurulmu?, ASP.NET ?imdiden oldukça ba?aryly görünüyor. Henüz beta a?amasynda oldu?u için yine de kesin bir sonuca çykamasak da, ?üphesiz ki günümüzde kullanylan tüm sistemlerden oldukça belirgin bir ?ekilde daha hyzly.

Web programlama dillerinde çaly?ma prensipleri
Yazynyn ba?ynda da belirtti?imiz üzere bir web sitesinin i?leyi?inin en basit açyklamasy Request-Response (Ystek-Yanyt) diyebiliriz. Web browserynyzda bir web adresi yazdy?ynyz anda ba?lamakta olan bu süreç, yine browserynyzyn sa? alt kö?esinde Bitti (Done) yazana kadar ba?ka bir deyi?le sayfanyn tamamy yüklenene kadar devam eder. Bu süreç içerisinde istedi?iniz dökümanyn özelli?ine göre sunucu içinde bir takym i?lemler gerçekle?ir.

Örne?in istedi?iniz döküman bir HTML dökümanyysa (basitçe uzantysy htm veya html ise) sunucu size hiç bir i?lem yapmadan o HTML dökümanyny ekranynyzda görüntülemeniz için “download” etmenize izin verir.

Ama web tabanly çaly?an bir uygulama uzantyly ise (asp, php, aspx, cgi, pl vb) sizin iste?inize göre önce sunucu içerisindeki dosya, sanki siz bir program çaly?tyryyormu?çasyna derlenmeye ba?lanyr. Çykan sonuç size HTML olarak gönderilir. Siz basitçe bir HTML sayfasy görüyormu?sunuz gibi sayfaya bakarsynyz.

ASP de aslynda bir metin dosyasydyr. Fakat sunucuda çaly?tyryldy?ynda içinde < % % > i?aretleri arasyndaki kodlar sunucunun i?leyece?i kodlardyr ve bu kodlaryn sonucu ortaya çykan sonuç ekranynyza yansayacak, siz bu kodlary browserynyzdan göremeyeceksiniz.

ASP için neler gereklidir?

Kesinlikle Windows tabanynda çaly?an bir web sunucusu (IIS) gerekmektedir. Linux altynda da Microsoft’a ait olmayan ASP çaly?tyrdy?yny söyleyen sunucu yazylymlary yapylmy? olsa da, ASP’yi verimli kullanabilmek için Windows ?arttyr diyebiliriz… ASP dosyalarynyn üzerine çift tyklayarak çaly?tyramazsynyz.

Peki evde Internete girmeden ASP’mizi nasyl deneyebilece?iz? Tabii ki kendi makinamyza da IIS/PWS kurarak..

Windows 95/98/ME kullanycylary:
PWS 4.0’y Option Packten bulmalysynyz. Yalnyz Windows 98 kullanycylaryny bir avantajy, Microsoft Windows 98 kurulum CD’sinde PWS klasörü altynda bu yazylymy bulabilirler. Fakat ne yazykki PWS Windows 98 SE (Second Edition – Ykinci Sürüm)’de bulunmamaktadyr.
Windows 95 ve 98 Birinci sürüm kullanycylary ise Internet Explorer 4.0 veya daha üstü (en son sürüm 5.5) kurmak durumundalar.

Windows NT 4.0 Server – NT 4.0 Workstation kullanycylary:
Windows NT 4.0 ile IIS 3.0 gelse de ASP deste?i için NT Option Pack’i download etmeliler. Tabi ki öncelikle Internet Explorer 4.01 veya daha üzerini kurmak gerekiyor.

Windows XP Proffesional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Proffessional ve di?er Windows 2000 sürümleri kullanycylary ise zaten paketlerinin içinden gelen IIS 5.0’y kullanyyorlar. E?er IIS kurulu de?ilse yine Denetim Masasy – Program Ekle/Kaldyr – Windows Bile?enleri (Control Panel – Program Add/Remove – Windows Components )’e girip kurabilirler.

Gerekli Download Adresleri:
Internet Explorer’yn son sürümü için http://www.microsoft.com/windows/ie/default.htm
Windows NT Option Pack (veya PWS için) http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/NT4OptPk/ adresine bakabilirsiniz. (Tam kurulumu 31 Mb’dir.)

Yükleme Sihirbazy (Download Wizard) size hiç bir zorluk çykarmadan download etmenizi sa?layacaktyr. Önemli olan size en yakyn sunucudan indirmenizdir. Geçerli sunuculardan birini seçin ve downloada ba?layyn. E?er hyzynyz size yeterli gelmiyorsa ba?ka sunuculardan birini deneyebilirsiniz.

KategorilerGenel